Fag på LMH

Alt efter dine interesser kan du til en vis grad selv sammensætte dit skema, når du er på bibelskole. Fagoversigten står i udgangspunkt alfabetisk. Hvis du er interesseret i sortere fagene, så klik i den ring ud for den fag-katagori, du vil se nærmere på.

Nogle fag er obligatoriske. Vil du have papir på, at du har taget lovsangslederuddannelse eller uddannelse i kristen formidling, er der også en række fag, der er obligatoriske. Du sammensætter dit skema i begyndelsen af opholdet. Se vores tilbud herunder.

Sorter og find det rigtige fag til dig

Apolegetik/ Trosforsvar

Trosforsvar tager de forskellige indvendinger op imod kristendommen, som man kan møde, enten hos andre eller hos os selv. Nogle af de temaer, der bliver gennemgået, er: Jesu opstandelse, Evangeliernes troværdighed, Gudsbeviser. Derudover tager vi de temaer op, som du selv ønsker, vi skal arbejde med.

Underviser: Christian Støvring Maymann

Faget er obligatorisk for 10-måneders elever, der har valgt Sæt ord på – uddannelse i kristen formidling.

Bibelsk tekstforståelse

Bibelen består af mange forskellige slags tekster: Beretninger, profetier, salmer, breve og åbenbaringer. De har hver deres kendetegn, og vi skal forsøge at finde ud af hvilke og hvordan de adskiller sig fra hinanden. Vi skal også finde ud af, hvad vi særligt skal lægge mærke til i forståelse og tilegnelse, når vi har fat i de forskellige tekster.  Det kan alt sammen hjælpe os med at få mere ud af vores egen bibellæsning.
Vi skal både se på noget teori om de forskellige tekstetyper  og vi skal øve os i at læse os ind på dem.

Underviser: Christian S. Maymann

 

Bøn

Vi skal beskæftige os med, hvad kristen bøn er. Vi vil komme ind på følgende hovedtemaer: Bøn i et bibelsk perspektiv, personlige erfaringer med bøn, praktisk hjælp til personlig bøn samt udformning af egne bønner.

Formålet med faget er at bidrage til større viden om bøn, at give rum for personlig refleksion/eftertanke og samtale om bøn samt at inspirere og opmuntre til bøn.

Den kristne menighed

Faget handler om bibelens syn på menigheden og Bibelens kald til tjeneste. På den baggrund skal vi forholde os til den kirkelige situation og dens nuancer og udfordringer i Danmark. Undervisningen vil være præget af samtale og en del cases.

Underviser: Mikkel Vigilius

Dig/mig – os?

Faget handler om parrelationer. Temaer som køn, identitet, seksualitet, forelskelse, kærlighed, ægteskab, kommunikation, konfliktløsning mm. tages op.

Faget er et halvsemester-valgfag.

Underviser: Ulrik Buch

Evangelisation

Faget handler om, hvorfor vi skal dele vores kristne tro med andre og ikke bare ”lade folk være i fred”. Men vi ser også på, hvorfor det kan være svært at dele den gode nyhed.

Vi kommer også ind på, hvordan vi helt konkret kan have evangelisation med i vores hverdag. Vi vil bl.a arbejde på vores eget personlige vidnesbyrd, så vi kan øve os i at sætte ord på det, vi selv er blevet grebet af.

Vi vil lade os inspirere af forskellige former for evangelisation, som vi kan læse om i Bibelen og kirkehistorien. Dertil vil vi også lade os inspirere af bogen Tal om Jesus – også når det er svært af Rico Tico.

Faget vil lægge op til erfaringsudveksling og samtaler om både det gode og det svære ved evangelisation. Det er på ingen måde et krav for at være med, at man skal være udadvendt, ”en god evangelist” eller have mange erfaringer med at dele tro.

Faget er obligatorisk for 10-måneders elever, der har valgt Sæt ord på – uddannelse i kristen formidling.

Foredrag

I en ugentlig lektion får du et traditionelt højskoleforedrag til belysning af alment menneskelige emner og livsforhold.

Målet er at åbne vores øjne for, at vi er skabt i Guds billede, at vores menneskelighed har evighedsværdi for Gud og at få en forståelse for samspillet med andre mennesker.

Foto

Foto er et kreativt fag. Den klassiske hobby har fået endnu flere muligheder end før med digitale kameraer.

Vi gennemgår: Kameraet, film/pixels, komposition, portræt mm., tager billeder og arbejder med programmet PhotoShop. Alt i alt hyggelige timer, hvor det sociale aspekt ikke er uvæsentligt.

Underviser: Ole Munk

Friluftsliv

Faget handler grundlæggende om at udnytte den skønne natur, vi er omgivet af, på en fysisk aktiv måde. Der forudsættes ikke nogen bestemt fysisk form, men til gengæld, at man er med på at være ude uanset vejr og vind, blive kørt træt og måske også få prøvet nogle grænser af.

Faget vil blandt andet komme til at indeholde vandring, cykling, forhindringsløb i skov, kommandokravl i reb, kajaksejlads, primitiv fremstilling af ild mm.

GT Maraton

Faget tager sigte på at få læst dele af Det gamle testamente igennem på 5 mdr. efter en forud lagt plan. Læsningen sker i fritiden, og timernes formål er, at eleverne bringer erkendelser og spørgsmål på banen til besvarelse/drøftelse. Der bliver ligeledes tale om korte læreroplæg om emner, som de gammeltestamentlige tekster giver anledning til at overveje nærmere.

Faget er obligatorisk på fordybelses-linjen.

Underviser: Thomas Wind

Hebræerbrevet

Vi gennemgår udvalgte passager fra Hebræerbrevet i Det Nye Testamente. Vi vil særligt kigge på to nøgletanker i brevet:

1) Jesus som Guds endegyldige åbenbaring, der fuldender alle de tidligere åbenbaringer, Gud har givet

2) Jesus som den fuldkomne præst, som alle andre tidligere præster har været forløbere for og billeder på.
Underviser: Thomas Wind

Hørelære

I dette fag udvikler vi evnerne til at læse, høre og synge/spille noder. Vi skal danne os en forståelse af intervaller, akkorder og rytmer.

Som udgangspunkt består al musik af fire elementer: melodi, harmoni, rytme og form. Disse fire ting er udgangspunktet for undervisningen, som foregår auditivt og visuelt. Vi arbejder kreativt med elementer, hvilket også indebærer “Stomp” (rytmer spillet på alt andet end rigtige trommer). Formålet er at give dig overskud som musiker eller sanger.

Obligatorisk på Lovsangslederuddannelsen

Hus og Have

Hus og Have er et alsidigt fag – både teoretisk og praktisk. Under vejledning skal vi løse mange af de opgaver, man som husejer møder både ude og inde.

Huset:
Efterse og vedligeholde fra kælder til kvist ude og inde f.eks.:
Mindre pudseopgaver, vedligehold af døre og vinduer, orientering om malervarer, kalkproblemer, algeproblemer, skift en tagrende, byg et brændeskur.

Have:
Efter årstidernes skiften f.eks.:
Stauder, hæk- og buskbeskæring, træfældning/kløvning, beskæring af frugttræer, flisearbejde, græsplænen, jordforbedring.

Identitet og etik

Formålet er at blive klogere på sin egen og andres identitet og dermed få forståelse for sig selv andre. Forholdet til det modsatte køn er også et vigtigt tema i undervisningen.

Emner som relationer herunder søskenderelationer, kommunikation, konflikthåndtering, personlighedstyper, køn og seksualitet tages blandt andet op. Der vil være god plads til samtale og egen refleksion.

Desuden vil en række centrale og aktuelle problemstillinger trækkes frem til debat og vurdering i lyset af den kristne etiks grundlæggende præmisser.

Undervisere: Mikkel Vigilius og Ulrik Buch

Jakobs brev

Jakobs brev har 5 kapitler der formentlig skrevet af Jesu bror, Jakob. Vi vil gennemgå alle kapitler.

Brevet berører temaer der er aktuelle for  kristne  til alle tider. Brevets tone er kærlig og skarp på samme tid.  Det er skrevet  til kristne som stod i fare for at tænke: Bare vi har troen på Jesus, betyder det  ikke så meget hvordan vi lever. Jakob peger på at tro uden gerninger ikke er nogen frelsende tro.

Brevet handler bla. om følgende temaer:

  • Bøn
  • Prøvelser
  • Forholdet mellem rige og fattige i menigheden
  • Tungens synder
  • Salvning af syge

Underviser: Thomas Wind

Johannes Åbenbaring

Johannes Åbenbaring er Bibelens sidste bog, der forudsætter at man kender de øvrige bibelske skrifter. Det er sikkert også den vanskeligste af biblens bøger at forstå, derfor er netop den bog lukket for mange.

Faget gennemgår de forskellige måder at forstå Johannes’ Åbenbaring på. Samtidig gennemgås bogen med vægt på, hvad dens budskab er til kirken i dag.

Just do it!

Kan du godt lide at hjælpe andre? Vil du gerne blive klogere på, hvad Bibelen har at sige om at vise omsorg for den, der har brug for hjælp? Så er dette fag noget for dig!

Omsorgen for syge og socialt udsatte løber som en rød tråd gennem Jesu liv, og han kalder os til at vise samme omsorg for mennesker i dag. Diakoni – kirkens omsorgstjeneste – er igen kommet på dagsordenen, for selv i et velfærdssamfund er der brug for kirkens varme hænder.

Teori og praksis går hånd i hånd i faget her, for vi skal både beskæftige os med diakoni i bibelsk og nutidigt perspektiv og ud i virkelighedens verden. Undervisningen vil derfor veksle mellem at foregå på skolen og rundt omkring, hvor mennesker er optaget af at hjælpe andre.

 

 

 

Kirkehistorie

Man må kende fortiden for at forstå nutiden og kunne orientere sig i fremtiden.

Med det som udgangspunkt vil faget kirkehistorie give en indføring i kirkens og kristendommens historie fra Oldkirken til nutiden. Fokus vil være på Vestens og Danmarks kirkehistorie. Vi vil se på, hvad der har kendetegnet kirken og teologien til forskellig tid, og hvilken rolle kirken har spillet i samfundet.

Undervisningen vil bestå af oplæg fra læreren, suppleret med samtale og gruppearbejde.

Faget er obligatorisk på fordybelses-linjen.

 

Kirker og trossamfund

Faget er en introduktion til de største kristne kirkers og trossamfunds historie og respektive særpræg med særligt henblik på forskelle og ligheder i forhold til evangelisk luthersk tro og kristendom.

Faget er obligatorisk på fordybelses-linjen.

Underviser: Mikkel Vigilius

Klassisk Guitar

I dette fag spiller vi efter noder, lærer noders placering på guitaren og indøver forskellige rytmer. Sammen spiller vi klassiske stykker for en eller flere guitarer.

For begyndere:
Undervisning i spanske akkorder, fingerspil og slagguitar. I løbet af 5 måneder vil du lære alle dur-, mol-, og septimakkorder og kunne spille mange forskellige sange.

For øvede:
Undervisningen er individuel og tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger. Vi øver spanske akkorder, barregreb, rytme og sammenspil.

Kor

Hvad er det, sang gør og kan? Gennem sangen er det muligt at opleve at være sammen om noget helt fantastisk; udtrykke sig, mærke kroppen og stemmebåndene vibrere, opleve fællesskabet ved at synge og meget mere.

Korsang er samarbejde, der giver en fantastisk musikalsk oplevelse. Gennem arbejde med klang, intonation og stemmer får vi et kor til at vokse frem, som synger et bredt repetoire fra salmer til gospel. Koret er for alle, og hvert hold tager på kortur et sted i landet.

Kreativt værksted

Kreativ er et fag, hvor man må få lov at udfolde sin skaberglæde og fantasi på forskellig vis. Faget vil give en introduktion til forskellige kreative muligheder, men faget skal først og fremmest give den enkelte mulighed for at fordybe sig i forskellige kreative processer. Derfor vil der typisk også blive lavet mange forskellige ting i faget og eleverne kan derved også lade sig inspirere af hinanden.

Vi vil bl.a. fordybe os i forskellige former for maling og maleteknikker – fx akryl, akvarel, male på træ mm. Men vi kan også arbejde med finbeton, quilling, decoupage mm. I kreativ er der langt på vej fri kreativ leg og det er kun fantasien, der sætter grænser.

Underviser: Cecilie Malmgaard Jensen

 

Kristen tjeneste

Faget sigter på at opmuntre til at tjene Jesus i og udenfor menigheden. Der lægges vægt på, at tjenesten ikke er en tilbagebetaling for frelsen til Gud, men en tjeneste i barnekårets frihed. Vi fokuserer på en række temaer, der har med konkret kristen tjeneste at gøre. Der tages afsæt i elev-ønsker til emner som fx nådegaver, at leve som kristne blandt ikke-kristne, diakoni, forbøn, formaning med flere.
Undervisningen består primært af tavleundervisning, men dialogen er også en meget vigtig faktor i dette fag.

Underviser: Daniel Burgdorf

Faget er obligatorisk på fordybelses-linjen og Sæt ord på.

Kristent lederskab

Målet er at give en forståelse for og udrustning til at være leder på forskellige niveauer i den kristne menighed, fx i en ungdomsforening, KFS-gruppe e.lign.

Vi vil pejle os ind på de kristne lederskabs særlige udfordringer fra tre forskellige vinkler nemlig:
1. Bibelens undervisning om lederskab
2. Elevernes erfaringer med lederskab både som ledere og som nogle, der er blevet “ledet af andre”
3. Almene (“sekulare”) ideer og indsigter om ledelse.

Faget er obligatorisk for elever, der har valgt Sæt ord på – uddannelse i kristen formidling.

Læs din Bibel

Hvad er det bedste, man kan få med fra en bibelskole? To ting: En levende tro på Jesus og glæde ved at læse Bibelen. På bibelskolen er der lærere, som åbner for bibelteksten og hjælper til at forstå den. Men en dag tager man alene hjem. Da er det en uvurderlig gave, hvis man er nået frem til selv at kunne læse og forstå bibelteksten. Bibelens ord er kilden til fornyelse og bevarelse i troen på Jesus livet igennem. I dette fag gives der hjælp til selv at læse, forstå og tilegne sig Bibelens ord.

Liv og baggage

Vi vil se på, hvad vi har fået med os igennem vores liv, og hvad det betyder for, hvordan vi ser verden omkring os, hvordan vi reagerer, og hvilke mønstre vi nemt falder tilbage til.

Vi vil se på de gode ting, og hvordan vi kan bevare og værne om dem. Vi vil også se på de mere uhensigtsmæssige tendenser, og hvordan vi bedst håndterer dem.

Udover de psykologiske mekanismer vi vil også fokusere på, hvad det gør ved os at have et verdensbillede, der bl.a. indeholder troen på Bibelens Gud. Endeligt vil vi kigge på, hvordan vi kan være opmærksomme på at passe på os selv i en tid som vores.

Underviser: Cecilie Malmgaard Jensen

 

Lovsang

Lovsang er et praktisk og teoretisk fag. Vi ser på, hvad Bibelen siger om lovsang, og øver os i at anvende det i dagens kontekst. Samtidig ser vi på, hvad lovsang er, og hvad der skal til for at få en menighed til at deltage i lovsang. Vi står for lovsangsaftner på skolen og arrangerer lovsangsaftner for menigheder forskellige steder i landet. Vi lærer nye lovsange, prøver selv at skrive nye og arbejder med ældre lovsange i fornyet form. Vælger man dette fag, skal man kunne spille på et instrument eller synge.
Obligatorisk på Lovsangslederuddannelsen

Lovsangsledelse

Hvad skal der til for at være en god lovsangsleder? Vi kigger på de mange egenskaber, man skal besidde for at lede andre og arbejder konkret på at tilegne os dem. Vi arbejder med det at være musiker/sanger i en menighed og at kunne stå for lovsangen.

Vi ser vi på, hvilken plads musikeren/sangeren indtager, og om der er noget, vi skal være særligt opmærksomme på. Vi henter inspiration til at bruge sang og musik i menigheden, så den bliver til opbyggelse og glæde for menighedens medlemmer.

Motorlære

Motorlære/værkstedslære er et fag med mange områder og emner, dog hovedsageligt autobranchens områder. Gennem undervisningen vil man blive kendt med 4 taktsmotorens dele og fejlfinding på disse. Vi vil også kigge nærmere på bilens bremsesystem, styretøj, ophæng og service/sikkershedseftersyn. Endelig vil man også få mulighed for at lære at svejse, skære og slibe med vinkelsliber. Undervisningen kan altså deles op i følgende emner:

Grundlæggende viden om 4 taktsmotoren – bremsesystemet – affjedring og hjulophæng – elektrisk udstyr – servicens vigtighed – svejse- og slibeundervisning.

Musik i menigheden

Hvad siger Bibelen om sang og musik? Hvad gør en salme eller sang til en god sang, både indholdsmæssigt og musikalsk? Vi ser også på forskellige musiksyn, der har præget menigheden gennem tiden, og diskuterer nutidige problemstillinger, udfordringer og aktiviteter.

Obligatorisk på Lovsangslederuddannelsen

Prædikenlære

Formålet med undervisningen er dobbelt. Dels er det tanken at give hjælp til at vurdere forkyndelse, og dels at give hjælp til selv at formidle det kristne budskab videre til andre i forskellige sammenhænge og på forskellige niveauer. I begge henseender lægges der vægt på at give fast grund under fødderne i form af en solid bibelsk forankring.

Faget er slet ikke kun for dem, der tænker, at de måske skal være prædikanter, men for alle, som har lyst til at arbejde lidt ekstra med det at vidne og forkynde.

I undervisningsforløbet inddrages ”Prædikerens håndbog” af Henrik Højlund. Undervisningen består både af tavleundervisning med god plads til samtale samt forskellige andagts/prædikenøvelser med efterfølgende respons og opfølgning.

Faget er obligatorisk for elever, der har valgt Sæt ord på – uddannelse i kristen formidling.

Retorik

Ideen bag faget er at oplære flere til en tjeneste som formidlere i den kristne menighed.

Hvorfor retorik? Fordi pædagogikken har lært os, at “sagt ikke er lig med forstået” – og retorik har lært os, at forberedelsen af indholdet gør det lettere for tilhørerne at huske og forstå budskabet. Faget retorik vil konkret hjælpe til praktisk formidling af indhold, lige fra børneklub til ungdomsforening eller andet formidlingsarbejde. Retorik handler om at lære at fremstille og formidle et budskab og lære at tilpasse sin formidling til sine modtagere.

Underviser: Ulrik Buch

Faget er obligatorisk for elever, der har valgt Sæt ord på – uddannelse i kristen formidling.

Romerbrevet

Romerbrevet har spillet en stor rolle i kirkens historie, fordi det giver en systematisk fremstilling af de kristne grundsandheder. Brevet er en nøgle til at forstå resten af Bibelen.

Hele brevet gennemgås, og der gives indføring i opbygningen af skriftet. Du lærer at nærlæse en tekst og grunde over enkelte ord og udtryk. Først og fremmest sigter undervisningen mod at give en forståelse af bibelske hovedbegreber som synd, nåde, forsoning, tro, loven, kødet, døden, frihed og opstandelse.

Undervisere: Kristoffer Enevoldsen og Christian Maymann

Sammenspil

Sammenspilsgruppen er for alle, der spiller et instrument eller synger. Alle instrumenter er velkomne. Her lærer du dit eget instruments muligheder at kende i samspil med andre. Vi arbejder med balance, dynamik, frasering, præsicion, klang mv.

Her er der tid til at øve og fordybe sig i musikken, arbejde med detaljerne og opleve, hvad der skal til, for at musikken flytter sig op på et højere niveau. Vi arbejder med mange forskellige musikgenrer.

Obligatorisk på Lovsangslederuddannelsen

Soloundervisning

For elever på lovsangslederuddannelsen, der har et andet hovedinstrument end stemmen, bliver der holdundervisningen i sang.

I sang arbejder du med stemmetræning & -udvikling, holdning, klang, udtale, frasering mv.
Formålet med instrumentalundervisning på dit hovedinstrument er, at du rent fagligt skal dygtiggøre dig. Der bliver arbejdet med teknik og musikalitet. Det er vigtigt, at du er indstillet på at sætte tid af til at øve for at videreudvikle dine evner inden for dit hovedinstrument.

Undervisningen er solo-undervisning. Der kan i visse tilfælde blive tilknyttet en lærer uden for højskolen til at varetage undervisningen.

Elever på Lovsangslederuddannelsen har fortrinsret til dette fag.

Sport

Sportsundervisningen skal motivere og opmuntre til at røre sig for derigennem at give glæde og velvære såvel fysisk som psykisk. Undervisningen henvender sig til alle uanset fysisk form, køn og alder – blot man er indstillet på at få pulsen op og sveden frem.

Hver gang vil der blive brugt tid på opvarmning og udstrækning. Ellers vil tiden blive brugt på udøvelse af en række forskellige sportsgrene (med hovedvægt på forskellige boldspil) på boldbanen eller i hallen.

Der vil ind i mellem blive lagt vægt på indøvelse af regler og teknik, men primært handler det om at kunne fungere sammen på hold uanset teknisk niveau.

Studiegrupper

Nogle af vores valgfag er lagt op som studiegrupper. Det vil sige, at det er mindre katederundervisning og mere fælles drøftelser mellem læreren og eleverne. Det skifter lidt fra hold til hold, hvad der tilbydes som studiegruppe. Typisk læser vi en bog sammen.

Vi har ofte læst: Ikke alt, der glimer, er Gud. Du kan se en anmeldelse af bogen her.

I foråret 2023 læser vi også klassikeren: Vejledning til fred af C.O. Rosenius, som er nyoversat i 2015.

Se en anmeldelse af bogen her.

 

Tolvprofetbogen

Hensigten med faget er at gennemgå nogle af de gammeltestamentlige profeter både historisk og eksegetisk. Den enkelte bog ses først ind i den oprindelige historiske situation, og dernæst gennemgås bogen, så dens budskab også bliver et budskab til os i dag.

Troens kernetekster

Vi går i dybden med centrale emner i Bibelen om den kristne tros indhold. Udgangspunktet vil være Gud som en treenig Gud og det bibelske Gudsbillede. Spørgsmålet om det/den onde gennemgås med særligt henblik på åndsmagter.

Undervisningen inddrager elevønsker, som der vil være god tid til at gennemgå. Der vil blive perspektiveret til andre tekster end Bibelen i undervisningen.

Underviser: Thomas Wind

Troslære

Formålet med undervisningen er, at du får et grundlæggende kendskab til den kristne troslære i luthersk udformning.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i Bibelen og den forståelse af den, som kommer til udtryk i de kristne trosbekendelser med henblik på at give en dybere indsigt i den kristne tros grundlag og indhold og dermed en større erkendelse af og tro på Bibelens Gud. Der lægges vægt på en personlig tilegnelse af stoffet.

Undervisningsformen vil veksle mellem foredrag og samtale. Desuden afholdes der en studiedag, hvor der skal udarbejdes skriftlig aflevering.

Grundbog: Arne Helge Teigen: Tro for hjerte og tanke (2017)
Undervisere: Mikkel Vigilius og Kristoffer Enevoldsen

Turen går til

I Nordsjælland er der en masse at se og opleve f.eks. Tegners Museum, Esrum Kloster, Knud Rasmussens Hus i Hundested, Gribskov, Dronningemølle Strand og måske noget, du foreslår. Vi vil også tage en tur til København. Enkelte gange vil vi lægge timerne sammen og tage på en længere tur. Tog, bus, bil eller cykel er transportmidlerne ud i naturen og til kulturen.

Urhistorien

1. Mosebog er Biblens første og bærende bog. Ud fra denne grundlæggende bog går hovedlinjer om skabelse, syndefald og frelse. Det, som 1. Mosebog taler om, uddybes af profeterne, opfyldes af Jesus og bliver forklaret af apostlene.

I 1. Mosebog møder vi mennesker i fald og storhed, i synd og retfærdiggørelse. Først og sidst møder vi Gud som skaber og frelser, der vil være menneskets livsfundament.

Undervisningen er primært en gennemgang af de vigtigste tekster fra det vi kalder Urhistorien (kap,1-11) og Patriarkhistorien (kap.12-50). Undervisningen berører også teorierne om “Big Bang” og “Intelligent Design”.

Underviser: Christian Støvring Maymann

Verdensmission

Vi vil stille skarpt på, at Gud har en verdensomspændende plan om, at alle skal høre om frelsens mulighed. Den mission har med enhver kristen at gøre. Derfor vil vi se på, hvordan Guds plan har med os at gøre.

Faget vil give smagsprøver på, hvor varieret mission kan se ud verden over – både under fjerne himmelstrøg og lige rundt om hjørnet. Faget har til hensigt at give et indtryk af, hvilken verdensomspændende mission, der er i fuld gang. Sideløbende rummer faget også en appel til overvejelse om, hvor i verdensmissionen, Gud vil bruge ”mig-den enkelte”.

Underviser: Cecilie Malmgaard Jensen

 

Et forårsophold indkluderer en tur til Israel. Om efteråret rejser vi til Tyrkiet.

Læs mere om vores ture