Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse. Når du fortsætter med at bruge lmh.dk, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Læs mere om cookies

Fag på LMH

Alt efter dine interesser kan du til en vis grad selv sammensætte dit skema, når du er på bibelskole.

Nogle fag er obligatoriske. Vil du have papir på, at du har taget 10 måneders lovsangslederuddannelse, er der også en række musikfag, der er obligatoriske.
Du sammensætter dit skema i begyndelsen af opholdet. Se vores tilbud herunder.

 

5 Mdr obl
10 mdr obl
Integration
Lovsangsleder
Valgfag Efterår
Valgfag Forår
Alle fag alfabetisk
Elever om fagene

1 Petersbrev

Apostlenes Gerninger

I dette fag skal vi læse apostlenes gerninger igennem og følge evangeliets sejrsgang fra Jerusalem til Rom. Vi skal følge nogle temaer, der er gennemgående undervejs, heriblandt: Indholdet i apostlenes forkyndelse, folks reaktion på den, Helligåndens gerning. Vi skal også se på dele af den historiske baggrund, som de enkelte begivenheder foregår i.

Bjergprædiken

Bjergprædiken er en af de mest centrale tekster i evangelierne. Vi ser på den historiske og bibelske sammenhæng og perspektiverer til nutiden: Hvad mente Jesus, da han udtalte de kendte sætninger? Hvad betyder det i dag for menighedsliv og kristenliv?

Der gives en kort introduktion til de forskellige tilgange til Bjergprædikenen. Dernæst gennemgås teksten afsnit for afsnit.

Bøn

Vi skal beskæftige os med, hvad kristen bøn er. Vi vil komme ind på følgende hovedtemaer: Bøn i et bibelsk perspektiv, personlige erfaringer med bøn, praktisk hjælp til personlig bøn samt udformning af egne bønner.

Formålet med faget er at bidrage til større viden om bøn, at give rum for personlig refleksion/eftertanke og samtale om bøn samt at inspirere og opmuntre til bøn.

Den kristne menighed

Faget handler om bibelens syn på menigheden og Bibelens kald til tjeneste. På den baggrund skal vi forholde os til den kirkelige situation og dens nuancer og udfordringer i Danmark. Undervisningen vil være præget af samtale og en del cases.

Discipelskab i praksis

Faget tager med afsæt i Bibelen sigte på det praktiske kristenliv, sådan som det leves i forskellige situationer. I relation til det personlige liv, såvel som til kristenlivet i den kristne menighed, i familien og i samfundet i øvrigt.

Målet er at være med til en bevidstgørelse om, hvad det vil sige at praktisere den kristne tro i dag, med de udfordringer det indeholder.

Undervisningen er i meget høj grad baseret på samtale og erfaringsudveksling.

Undervisningen er kønsopdelt.

Esajas’ bog

Udvalgte tekstafsnit af Esajas’ bog bliver gennemgået. Der gives en indføring i den politiske og religiøse baggrund for Esajas’ virke, og de vigtigste temaer i Esajas’ forkyndelse behandles ud fra nøgleteksterne. Der trækkes linjer frem til Ny Testamente og videre til nutiden. Formen veksler mellem katederundervisning og elevfremlæggelser.

Evangelisation

Faget har om tre fokusområder:

Motivation: Hvorfor skal vi dele vores kristne tro med andre og ikke bare “lade folk være i fred”? Vi ser på, hvilke gode grunde der er til at dele troen med andre.

Strategi: Vi ser på forskellige bibelske og kirkehistoriske modeller for evangelisation. Vi behandler både betydningen af den personlige og den menighedsbaserede evangelisation. Tesen er, at der må være sammenhæng mellem den enkeltes personlige fokus og menighedens fokus. I forbindelse med den personlige historie udarbejder deltagerne et “personligt vidnesbyrd”, hvor de sætter ord på, hvad troen betyder i praksis. Underviseren giver skriftlig respons.

Samtalens indhold: Hvordan kan vi formidle kristne grundbegreber som nåde, synd, Jesu død og opstandelse, tro, håb m.m. Formålet er at udruste den enkelte til at formidle den kristne tro på en bibelsk og forståelig måde.

Foredrag

I en ugentlig lektion får du et traditionelt højskoleforedrag til belysning af alment menneskelige emner og livsforhold.

Målet er at åbne vores øjne for, at vi er skabt i Guds billede, at vores menneskelighed har evighedsværdi for Gud og at få en forståelse for samspillet med andre mennesker.

Foto

Foto er et kreativt fag. Den klassiske hobby har fået endnu flere muligheder end før med digitale kameraer.

Vi gennemgår: Kameraet, film/pixels, komposition, portræt mm., tager billeder og arbejder med programmet PhotoShop. Alt i alt hyggelige timer, hvor det sociale aspekt ikke er uvæsentligt.

Første Mosebog

1. Mosebog er Biblens første og bærende bog. Ud fra denne grundlæggende bog går hovedlinjer om skabelse, syndefald og frelse. Det, som 1. Mosebog taler om, uddybes af profeterne, opfyldes af Jesus og bliver forklaret af apostlene.

I 1. Mosebog møder vi mennesker i fald og storhed, i synd og retfærdiggørelse. Først og sidst møder vi Gud som skaber og frelser, der vil være menneskets livsfundament.

Undervisningen er primært en gennemgang af de vigtigste tekster fra det vi kalder Urhistorien (kap,1-11) og Patriarkhistorien (kap.12-50). Undervisningen berører også teorierne om “Big Bang” og “Intelligent Design”.

Friluftsliv

Faget handler grundlæggende om at udnytte den skønne natur, vi er omgivet af, på en fysisk aktiv måde.Der forudsættes ikke nogen bestemt fysisk form, men til gengæld, at man er med på at være ude uanset vejr og vind, blive kørt træt og måske også få prøvet nogle grænser af.

Faget vil blandt andet komme til at indeholde vandring, cykling, forhindringsløb i skov, kommandokravl i reb, kajaksejlads, primitiv fremstilling af ild mm.

GT læsning

Faget tager sigte på at få læst dele af Det gamle testamente igennem på 5 mdr. efter en forud lagt plan. Læsningen sker i fritiden, og timernes formål er, at eleverne bringer erkendelser og spørgsmål på banen til besvarelse/drøftelse. Der bliver ligeledes tale om korte læreroplæg om emner, som de gammeltestamentlige tekster giver anledning til at overveje nærmere.

Hebræerbrevet

Vi gennemgår udvalgte passager fra Hebræerbrevet i Det Nye Testamente. Vi vil særligt kigge på to nøgletanker i brevet:

1) Jesus som Guds endegyldige åbenbaring, der fuldender alle de tidligere åbenbaringer, Gud har givet

2) Jesus som den fuldkomne præst, som alle andre tidligere præster har været forløbere for og billeder på.

Hørelære

I dette fag udvikler vi evnerne til at læse, høre og synge/spille noder. Vi skal danne os en forståelse af intervaller, akkorder og rytmer.

Som udgangspunkt består al musik af fire elementer: melodi, harmoni, rytme og form. Disse fire ting er udgangspunktet for undervisningen, som foregår auditivt og visuelt. Vi arbejder kreativt med elementer, hvilket også indebærer “Stomp” (rytmer spillet på alt andet end rigtige trommer). Formålet er at give dig overskud som musiker eller sanger.

Obligatorisk på Lovsangslederuddannelsen

Hus og Have

Hus og Have er et alsidigt fag – både teoretisk og praktisk. Under vejledning skal vi løse mange af de opgaver, man som husejer møder både ude og inde.

Huset:
Efterse og vedligeholde fra kælder til kvist ude og inde f.eks.:
Mindre pudseopgaver, vedligehold af døre og vinduer, orientering om malervarer, kalkproblemer, algeproblemer, skift en tagrende, byg et brændeskur.

Have:
Efter årstidernes skiften f.eks.:
Stauder, hæk- og buskbeskæring, træfældning/kløvning, beskæring af frugttræer, flisearbejde, græsplænen, jordforbedring.

Hverdagspsykologi

Vi arbejder med psykologi på den “letforståelige” måde, hvor vi udforsker teorierne i praksis, så vi kan bruge det i hverdagen. Målet er, at vi lærer at tage ansvar for os selv, respekterer og giver plads til både os selv og andre.

Undervisningen er opdelt i 2 trin: Undervisning, gruppeøvelser/samtaler – cases fra det virkelige liv. Undervisningen tager blandt andet emner op som: personlighedstyper, relationer, konfliktoptrapning og -håndtering, at sige til og fra, skuffelser, sorg og resignation.

Jeremias’ bog

Formålet er at give en indføring i Jeremias’ bog og dens budskab. Der gives en indføring i bogens historiske, politiske og åndelige baggrund, men hovedvægten lægges på gennemgang af bogen vekslende mellem oversigtsgennemgang og grundigere dyk i udvalgte nøgleafsnit. Der lægges vægt på personlig tilegnelse af budskabet og anvendelse af teksterne på vores egen tid og situation.

Formen vil veksle mellem foredrag, dialog og gruppearbejde i mindre omfang.

Jesu samtid

Ny Testamente (NT) foregår ikke i en eventyrverden, men midt i verdenshistorien. Derfor giver viden om Jesu historiske samtid lys på mange tekster i NT. Mange aha-oplevelser til bibellæsningen ligger gemt i de jødiske fester, religiøse grupper og messiasforventninger i Jesu samtid. Historien om romerne i Israel, Herodes’ familie og jødernes vilkår rundt omkring i romerriget giver et billede af den scene, hvor NTs begivenheder foregår.

Grundbog: Oscar Skarsaune: Kristendommens jordiske rødder. Kilder: Uddrag af ikke-bibelsk kildemateriale på dansk vil blive udleveret.

Johannes Åbenbaring

Johannes Åbenbaring er Bibelens sidste bog, der forudsætter at man kender de øvrige bibelske skrifter. Det er sikkert også den vanskeligste af biblens bøger at forstå, derfor er netop den bog lukket for mange.

Faget gennemgår de forskellige måder at forstå Johannes’ Åbenbaring på. Samtidig gennemgås bogen med vægt på, hvad dens budskab er til kirken i dag.

Klassisk Guitar

I dette fag spiller vi efter noder, lærer noders placering på guitaren og indøver forskellige rytmer. Sammen spiller vi klassiske stykker for en eller flere guitarer.

For begyndere:
Undervisning i spanske akkorder, fingerspil og slagguitar. I løbet af 5 måneder vil du lære alle dur-, mol-, og septimakkorder og kunne spille mange forskellige sange.

For øvede:
Undervisningen er individuel og tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger. Vi øver spanske akkorder, barregreb, rytme og sammenspil.

Kolosenserbrevet og brevet til Filemon

Vi gennemgår to små breve af Paulus. Det ene skrevet til en kristen menighed i byen Kolossæ, det andet til manden Filemon i samme by.

Brevene rummer konkrete formaninger til det kristne liv i mange situationer både i og uden for menigheden og er meget klare i fremstillingen af Jesus som frelser. Kolosenserbrevet fremstiller især Jesus Guds søn som den, der har forsonet os med Gud.

Vi vil sammen trænge ind i teksterne og også stille spørgsmålet: Hvad betyder det for os i dag?

 

Kor

Hvad er det, sang gør og kan? Gennem sangen er det muligt at opleve at være sammen om noget helt fantastisk; udtrykke sig, mærke kroppen og stemmebåndene vibrere, opleve fællesskabet ved at synge og meget mere.

Korsang er samarbejde, der giver en fantastisk musikalsk oplevelse. Gennem arbejde med klang, intonation og stemmer får vi et kor til at vokse frem, som synger et bredt repetoire fra salmer til gospel. Koret er for alle, og hvert hold tager på kortur et sted i landet.

Køn og Identitet

Formålet med faget er at blive mere tryg i egen identitet og at blive klogere på det modsatte køn. Forholdet til det andet køn i venskab, i forelskelse og kærlighed er også et tema i undervisningen. Emner som køn, identitet, seksualitet, forelskelse, kærlighed, ægteskab, kommunikation og konfliktløsning tages op.

Faget er et halvsemestersfag, hvor man det andet halve semester har Etik.

Kæreste- og ægtepar bliver tilbudt 4-5 timers familiekundskab for par udenfor skema.

Kreativt værksted

Vi skaber rum for fordybelse og udfoldelse under fire forskellige temaer: Genbrugs- og brugskunst, Overflader, Pynt og Installationskunst. Det sidst nævnte vil sprede sig ud over hele skolen og invitere andre til at deltage i kunsten.

Vi kommer under de fire temaer til at arbejde med mange teknikker og materialer, og faget er åbent for nye aktiviteter, der får rummet til at emme af kreativitet.

Kristent lederskab

Målet er at give en forståelse for og udrustning til at være leder på forskellige niveauer i den kristne menighed, fx i en ungdomsforening, KFS-gruppe e.lign.

Vi vil pejle os ind på de kristne lederskabs særlige udfordringer fra tre forskellige vinkler nemlig:
1. Bibelens undervisning om lederskab
2. Elevernes erfaringer med lederskab både som ledere og som nogle, der er blevet “ledet af andre”
3. Almene (“sekulare”) ideer og indsigter om ledelse.

Kristus i GT

Vi ser på nogle af forudsigelserne om Kristus i Gammel Testamente. Vi ser blandt andet på følgende temaer: Tempeltanken, præsterne, kongerne, Herrens tjener-sange. Dette vil give os et rigt billede af Jesus Kristus og hans opgave.

Livshistorie og følelser

Uanset om vi er “følelsesmennesker” eller ej, styrer vores følelser os langt mere, end vi tror. Hvordan er forholdet mellem fornuft, følelser og vilje? Hvordan lære følelser at kende, så vi bliver trygge ved os selv og vores relationer?

Faget giver mulighed for at få mere selvindsigt og også redskaber til at hjælpe andre. Undervisningen er baseret på samtale og selvarbejde.

Lovsang

Lovsang er et praktisk og teoretisk fag. Vi ser på, hvad Bibelen siger om lovsang, og øver os i at anvende det i dagens kontekst. Samtidig ser vi på, hvad lovsang er, og hvad der skal til for at få en menighed til at deltage i lovsang. Vi står for lovsangsaftner på skolen og arrangerer lovsangsaftner for menigheder forskellige steder i landet. Vi lærer nye lovsange, prøver selv at skrive nye og arbejder med ældre lovsange i fornyet form. Vælger man dette fag, skal man kunne spille på et instrument eller synge.
Obligatorisk på Lovsangslederuddannelsen

Lovsangsledelse

Hvad skal der til for at være en god lovsangsleder? Vi kigger på de mange egenskaber, man skal besidde for at lede andre og arbejder konkret på at tilegne os dem.Vi arbejder med det at være musiker/sanger i en menighed og at kunne stå for lovsangen.

Vi ser vi på, hvilken plads musikeren/sangeren indtager, og om der er noget, vi skal være særligt opmærksomme på. Vi henter inspiration til at bruge sang og musik i menigheden, så den bliver til opbyggelse og glæde for menighedens medlemmer.

Markusevangeliet

Markusevangeliet er efter alt at dømme det ældste af de fire evangelieskrifter i NT. Vi skal læse Markusevangeliet igennem i løbet af de 9 uger og særligt fokusere på de fortællende afsnit, det vil sige de steder, hvor Jesus møder mennesker – eller de steder, hvor der “sker” noget.

Undervisningen bygger på læreroplæg, samtale og selvstudie med efterfølgende oplæg.

Mennesker og Kultur

Hvorfor er andre mennesker så mærkelige? Et minikursus i, hvordan vi bedre kan forstå os selv og andre.
Vi ser på problemer, pudsigheder og berigelser i mødet med mennesker, der er anderledes end os selv.
Vi arbejder med indlevelse, fordomme, fornuft, konfliktløsning og menneskesyn. Vi lærer at forstå, hvordan vi kan være så forskellige og dog så ens. Alt sammen med masser af konkrete eksempler fra ind- og udland.

Mission i en fremmed kultur

I dette fag vil vi se på, hvad der sker, når vi som kristne møder mennesker fra andre kulturer og religioner og ønsker at forkynde evangeliet for dem – i Danmark eller i udlandet.

Er det, de tror på i forvejen, nok – hvis de er oprigtige i deres tro og gør det så godt, de kan? Kan vi bruge noget af det som tilknytningspunkt for det kristne budskab? Hvor meget kan de beholde af deres tidligere tro og levemåde, hvis de bliver kristne? Skal de have samme kristendom som os, eller vil de få deres egen form for kristendom, der har taget farve af den kultur, de tilhører? Hvilken betydning har folks kultur og tidligere religion, når der skal opbygges menigheder og holdes gudstjeneste? I undervisningen vil vi diskutere konkrete cases.

Motorlære

Motorlære/værkstedslære er et fag med mange områder og emner, dog hovedsageligt autobranchens områder. Gennem undervisningen vil man blive kendt med 4 taktsmotorens dele og fejlfinding på disse. Vi vil også kigge nærmere på bilens bremsesystem, styretøj, ophæng og service/sikkershedseftersyn. Endelig vil man også få mulighed for at lære at svejse, skære og slibe med vinkelsliber. Undervisningen kan altså deles op i følgende emner:

Grundlæggende viden om 4 taktsmotoren – bremsesystemet – affjedring og hjulophæng – elektrisk udstyr – servicens vigtighed – svejse- og slibeundervisning.

Musik i menigheden

Hvad siger Bibelen om sang og musik? Hvad gør en salme eller sang til en god sang, både indholdsmæssigt og musikalsk? Vi ser også på forskellige musiksyn, der har præget menigheden gennem tiden, og diskuterer nutidige problemstillinger, udfordringer og aktiviteter.

Obligatorisk på Lovsangslederuddannelsen

Nehemias’ bog

Vi gennemgår Nehemias’ bog i Det Gamle Testamente med fokus på den historiske situation, bogen er skrevet i. Vi kigger på forholdet mellem Gud og Israel og personen Nehemias.

Vi vil ved hjælp af bibelteksten særligt se på emner som lederskab, bøn og frelseshistorie.

Prædikenlære

Formålet med undervisningen er dobbelt. Dels er det tanken at give hjælp til at vurdere forkyndelse, og dels at give hjælp til selv at formidle det kristne budskab videre til andre i forskellige sammenhænge og på forskellige niveauer. I begge henseender lægges der vægt på at give fast grund under fødderne i form af en solid bibelsk forankring.

Faget er slet ikke kun for dem, der tænker, at de måske skal være prædikanter, men for alle, som har lyst til at arbejde lidt mere med det at vidne og forkynde.

I undervisningsforløbet inddrages ”Prædikerens håndbog” af Henrik Højlund. Undervisningen består både af tavleundervisning med god plads til samtale samt forskellige andagts/prædikenøvelser med efterfølgende respons og opfølgning.

Romerbrevet

Romerbrevet har spillet en stor rolle i kirkens historie, fordi det giver en systematisk fremstilling af de kristne grundsandheder. Brevet er en nøgle til at forstå resten af Bibelen.

Hele brevet gennemgås, og der gives indføring i opbygningen af skriftet. Du lærer at nærlæse en tekst og grunde over enkelte ord og udtryk. Først og fremmest sigter undervisningen mod at give en forståelse af bibelske hovedbegreber som synd, nåde, forsoning, tro, loven, kødet, døden, frihed og opstandelse.

Salmer

Dette fag giver en indføring i Salmernes Bog i Bibelen med særligt henblik på, at du selv kan gøre brug af bogen. Der lægges vægt på personlig tilegnelse af budskabet og brug af teksterne på vores egen situation. Undervisningen omfatter lidt indledningsstof, men hovedvægten lægges på gennemgang af udvalgte salmer.

Sammenspil

Sammenspilsgruppen er for alle, der spiller et instrument eller synger. Alle instrumenter er velkomne, men du skal kunne læse noder eller becifringer. Her lærer du dit eget instruments muligheder at kende i samspil med andre. Vi arbejder med balance, dynamik, frasering, præsicion, klang mv.

Her er der tid til at øve og fordybe sig i musikken, arbejde med detaljerne og opleve, hvad der skal til, for at musikken flytter sig op på et højere niveau. Vi arbejder med mange forskellige musikgenrer.

Obligatorisk på Lovsangslederuddannelsen

Sjælesorg

Sjælesorg skal give hjælp til at tro og hjælp til at leve. Vi vil beskæftige os med sjælesorgens grundlag og metode samt med temaer af såvel åndelig som almenmenneskelig art. For eksempel frelsesvished, skyld og skam, selvværd og kriser. Faget har et dobbelt formål: At dygtiggøre den enkelte til den sjælesørgeriske samtale samt at formidle en viden og indsigt, som kan være til hjælp for én selv.

Soloundervisning

For elever på lovsangslederuddannelsen, der har et andet hovedinstrument end stemmen, bliver der holdundervisningen i sang.

I sang arbejder du med stemmetræning & -udvikling, holdning, klang, udtale, frasering mv.
Formålet med instrumentalundervisning på dit hovedinstrument er, at du rent fagligt skal dygtiggøre dig. Der bliver arbejdet med teknik og musikalitet. Det er vigtigt, at du er indstillet på at sætte tid af til at øve for at videreudvikle dine evner inden for dit hovedinstrument.

Undervisningen er solo-undervisning. Der kan i visse tilfælde blive tilknyttet en lærer uden for højskolen til at varetage undervisningen.

Elever på Lovsangslederuddannelsen har fortrinsret til dette fag.

Sport

Sportsundervisningen skal motivere og opmuntre til at røre sig for derigennem at give glæde og velvære såvel fysisk som psykisk. Undervisningen henvender sig til alle uanset fysisk form, køn og alder – blot man er indstillet på at få pulsen op og sveden frem.

Hver gang vil der blive brugt tid på opvarmning og udstrækning. Ellers vil tiden blive brugt på udøvelse af en række forskellige sportsgrene (med hovedvægt på forskellige boldspil) på boldbanen eller i hallen.

Der vil ind i mellem blive lagt vægt på indøvelse af regler og teknik, men primært handler det om at kunne fungere sammen på hold uanset teknisk niveau.

Tolvprofetbogen

Hensigten med faget er at gennemgå nogle af de gammeltestamentlige profeter både historisk og eksegetisk. Den enkelte bog ses først ind i den oprindelige historiske situation, og dernæst gennemgås bogen, så dens budskab også bliver et budskab til os i dag.

Trosforsvar

Trosforsvar tager de forskellige indvendinger op imod kristendommen, som man kan møde, enten hos andre eller hos os selv. Nogle af de temaer, der bliver gennemgået, er: Jesu opstandelse, Evangeliernes troværdighed, Gudsbeviser. Derudover tager vi de temaer op, som du selv ønsker, vi skal arbejde med.

Troslære

Formålet med undervisningen er, at du får et grundlæggende kendskab til den kristne troslære i luthersk udformning.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i Bibelen og den forståelse af den, som kommer til udtryk i de kristne trosbekendelser med henblik på at give en dybere indsigt i den kristne tros grundlag og indhold og dermed en større erkendelse af og tro på Bibelens Gud. Der lægges vægt på en personlig tilegnelse af stoffet.

Undervisningsformen vil veksle mellem foredrag og samtale. Desuden afholdes der en studiedag, hvor der skal udarbejdes skriftlig aflevering.

Grundbog: Carl Fr. Wisløff: Jeg ved på hvem jeg tror

Turen går til

I Nordsjælland er der en masse at se og opleve f.eks. Tegners Museum, Esrum Kloster, Knud Rasmussens Hus i Hundested, Gribskov, Dronningemølle Strand og måske noget, du foreslår. Vi vil også tage en tur til København. Enkelte gange vil vi lægge timerne sammen og tage på en længere tur. Tog, bus, bil eller cykel er transportmidlerne ud i naturen og til kulturen.

Et forårsophold inkluderer en tur til Israel. Om efteråret rejser vi til Tyrkiet.

”Det bedste ved LMH er, at man gennem undervisningen bliver glad for Jesus og kan dele den glæde med alle de andre. En af de bedste oplevelser har været turen til Israel. Det er fedt at få bibelundervisning “on location”, og man får et helt nyt perspektiv på beretningerne i Bibelen.”
Hanna og Rebekka Pilgaard Christensen, F14

LÆS MERE